tjn:kap_1:definisjoner

TJN Kapittel 1. Innledende bestemmelser - Definisjoner

ll. Definisjoner

1.4 Generelle definisjoner (§ 1-4)

I forskriften her menes med:

a) Jernbaneinfrastruktur: Trasé, over- og underbygning, banestrømforsyning, kontaktledningsanlegg, signalanlegg og telekommunikasjonsanlegg.
b) Infrastrukturforvalter: Ethvert organ eller foretak som er ansvarlig særlig for å opprette og vedlikeholde jernbaneinfrastrukturen eller deler av denne som angitt i direktiv 91/440/EØF artikkel 3; dette kan også omfatte forvaltning av kontroll- og sikkerhetssystemer for jernbaneinfrastrukturen. Infrastrukturforvalters oppgaver på et nett eller en del av et nett kan tildeles forskjellige organer eller foretak.
c) Trafikkstyring: Togledelse og andre funksjoner som koordinerer og bidrar til å ivareta sikkerheten for kjøring av tog og skifting.
d) Jernbaneforetak: Ethvert offentlig eller privat foretak hvis hovedvirksomhet er transport av gods og/eller passasjerer med jernbane, der foretaket forplikter seg til å sørge for trekkraften, herunder foretak som bare sørger for trekkraften.
e) Jernbanevirksomhet: Virksomhet som driver gods- og persontransport, jernbaneinfrastruktur og/eller trafikkstyring.
f) Togframføring: De aktiviteter og tiltak som i tillegg til eller sammen med kjøringen bidrar til at toget kommer sikkert fram.
g) Strekning med fjernstyring: Den driftsform der trafikkstyring skjer ved at togleder fjernstyrer sikringsanlegget.
h) Strekning uten fjernstyring: Den driftsform der trafikkstyring skjer ved at togekspeditørene på to stasjoner utveksler togmeldinger.
i) Togmelding: Meldinger som utveksles mellom togekspeditørene på to stasjoner for å sikre at det kun er ett tog på blokkstrekningen om gangen.
j) Togvei: Spor som er bestemt for det enkelte togs kjøring på en stasjon og/eller på linjen.
k) Skiftevei: Det eller de spor eller den delen av spor som er bestemt for det enkelte skifts kjøring.
l) Banestrekning: Stasjoner og linjen.
m) Togradio: Et system for radiokommunikasjon med identifikasjon ved tognummer i forbindelse med togframføring og ved skifting.
n) Signal: De fastsatte lyssignal, skilt, stolper, flagg, tegn og lyder som brukes ved togframføring og ved skifting.
o) Sikthastighet: Den største hastighet et tog kan ha for å stoppe på halvparten av den oversiktlige foranliggende strekning, høyst 40 km/t.
p) TSI OPE CR: Vedlegget til forskrift 19. juni 2012 nr. 564 om gjennomføring av TSI-drift og trafikkstyring på det nasjonale jernbanenettet.

1.4.1 Utfyllende bestemmelser om generelle definisjoner

I trafikkreglene her menes med:

a) Skifteradio: Et system for radiokommunikasjon under skifting som sikrer at meldinger bare mottas av de som deltar i samme skiftelag.
b) Det nasjonale jernbanenettet: Den jernbaneinfrastruktur som er beregnet på persontransport og/eller godstransport og som forvaltes av Bane NOR.
c) jernbanenettet: Det nasjonale jernbanenettet og andre spor som forvaltes av Bane NOR.
d) Virkedag: Dagene mandag til og med fredag unntatt helligdager.
e) Funksjonelt nummer: Telefonnummer i togradiosystemet som identifiserer tog, skift, stasjoner, togledersentraler og elkraftsentraler.
f) Fordelingssted: Infrastrukturforvalters elektroniske distribusjonsportal og fastsatte steder hos Bane NOR og jernbaneforetakene som skal motta og videreformidle kunngjøringer.
g) Erkjennelse: Bekreftelse av mottak av kunngjøring om kjøring og innstilling av tog og forhold som vedrører togframføring, skifting og arbeid i spor, samt bekreftelse av ansvar for eventuell videre fordeling til aktuelt personell.
h) Kvittering: Bekreftelse av at mottaker har mottatt og forstått dokumentet og har avklart eventuelle uklarheter med leder.
i) Driftsoperative korttidsendringer: Endringer som har betydning for kjøring av tog (rute for tog, innstilling av tog, midlertidig nedsatt kjørehastighet eller andre endringer i jernbaneinfrastrukturen) som ikke bekjentgjøres via infrastrukturrapporter eller S-sirkulærer, men med driftsoperative kunngjøringer.
j) Driftsoperative kunngjøringer: Kunngjøringer om operative forhold som tildeles bestemte mottakere som er angitt i kunngjøringen og distribueres primært elektronisk eller i enkelte tilfeller muntlig av togleder.
k) FIDO (Filtrert distribusjon av operative kunngjøringer) Bane NORs elektroniske distribusjonssystem for kunngjøringer.
l) Sikringshendelse Forsøk på eller tilløp til tilsiktede uønskede handlinger, som eksempelvis terror og sabotasje, gjennomførte tilsiktede uønskede handlinger eller trusler om slike hendelser.

1.4.2 Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende personell

I trafikkreglene her menes med:

a) Togleder: Den som overvåker og leder togframføringen og annen virksomhet som har betydning for trafikksikkerheten.
b) Togekspeditør: Den som overvåker og sikrer togframføringen og annen virksomhet på egen stasjon og tilstøtende ikke fjernstyrte blokkstrekninger.
c) Fører: Den som er ansvarlig for framføringen av toget.
d) Ombordansvarlig: Den som har ansvaret for passasjerenes sikkerhet om bord i toget og ved av- og påstigning og som kontrollerer signaler i de tilfellene det er bestemt i trafikkreglene her.
e) Skifteleder: Den som leder utførelsen av skiftingen for det enkelte skiftelaget.
f) Signalgiver: Den som er opplært og godkjent til å forstå signaler, gi signaler, betjene sporveksler og iverksette skiftebevegelser.
g) Skiftekoordinator: Den som koordinerer skiftingen mellom flere skiftelag fra forskjellige jernbaneforetak på samme stasjon/område.
h) Skiftebetjening: Alle som deltar i skiftingen, herunder også personale som betjener et stillerapparat.
i) Stillverksvakt: Den som manøvrerer sikringsanlegget på fjernstyrt stasjon etter telefoniske instruksjoner fra toglederen.
j) Planovergangsvakt: Den som ved feil på et veisikringsanlegg enten betjener anlegget manuelt eller sperrer planovergangen og viser signal til tog som skal passere.
k) Driftsoperatør Den som manøvrerer et sikringsanlegg i henhold til instruks og etter avtale med toglederen eller togekspeditøren og gir tillatelse til skifting eller arbeid i spor på et nærmere bestemt område.

1.5 Definisjoner vedrørende signalanlegg (§ 1-5)

I forskriften her menes med:

a)Signalanlegg:Tekniske anlegg som blant annet kan inkludere sikringsanlegg, linjeblokk, fjernstyringsanlegg og automatisk hastighetsovervåkning.
b) Sikringsanlegg:Den delen av signalanlegget som sikrer at det bare kan vises kjørsignal til en togvei for ett tog om gangen. Sikringsanlegget registrerer om det er kontroll på sporvekslene, om det er kjøretøy i sporet og i sikringssonene for tog i motsatt kjøreretning m.m. Anlegget registrerer ikke om det er kjøretøy på blokkstrekningen på strekning uten fjernstyring.
c) Enkelt innkjørsignal: Forenklet sikringsanlegg som sikrer at det kun stilles innkjørsignal for ett tog om gangen. Anlegget registrerer ikke om det er kjøretøy i sporet.
d) Linjeblokk:Den delen av signalanlegget som på strekning med fjernstyring sikrer at det bare kan vises kjørsignal til en blokkstrekning for ett tog om gangen. Linjeblokken kan være integrert i sikringsanlegget,
e) Automatisk hastighetsovervåkning (ATC):Den del av signalanlegget som overvåker togets hastighet og aktiverer togets bremser dersom hastigheten overstiges. Automatisk hastighetsovervåkning kan være fullstendig (F-ATC) eller delvis (D-ATC). Delvis hastighetsovervåkning har en funksjonalitet begrenset til kjøring mot hovedsignal ”Stopp”, hastighet over første sporveksel i innkjørtogveien, samt eventuelle midlertidige hastighetsnedsettelser innkodet i baliser utlagt for formålet.
f)Veisikringsanlegg:Del av signalanlegget som viser signal «Planovergangen kan passeres» mot tog og skift når planovergangen er sperret for veitrafikk.
g)Rasvarslingsanlegg:Del av signalanlegget som registrerer ras og viser signal til tog.

Øvrige signalanleggdefinisjoner (kap 12.1-betjening av signalanelgg)

1.5.1 Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende signalanlegg

I trafikkreglene her menes med:

a) Stillerapparat:Betjeningsapparat for sikringsanlegg.
b) Trafikkstyringssentral: Sted som har betjenings- og kommunikasjonsutstyr samt indikeringer for en eller flere fjernstyrte strekninger og som eventuelt driver overordnet trafikkstyring for strekning uten fjernstyring.
c)Fjernstyringsanleggteknisk system som muliggjør styring og overvåkning av sporveksler og signaler samt Overvåking av togs posisjon for fjernstyrt(e) stasjon(er) og/eller strekninger fra bestemt sted,
d) Kontrollmiddel: En anordning som dekker en signalstiller eller trykknapp for å hindre at stilleren/trykknappen betjenes uten at kontrollmiddelet fjernes.
e) Lokalomstiller:Betjeningsapparat for omlegging av en sporveksel eller noen få sporveksler eller sporsperre®. Lokalomstilleren er plassert nær denne/disse sporvekselen(e)/sporsperren(e).
f) Enkelt sikringsanlegg:Forenklet sikringsanlegg som kontrollerer sporveksler og sporsperrer, som har hovedsignaler og forsignaler og som sikrer at det kun stilles innkjørssignal for ett tog om gangen. Anlegget registrerer ikke om det er kjøretøy i sporet.

1.6 Definisjoner vedrørende linjen (§ 1-6)

I forskriften her menes med:

a) Linjen: Banestrekningen mellom to stasjoner. På strekning uten fjernstyring er ubetjent stasjon en del av linjen.
b) Hovedspor:Spor på linjen som forbinder to stasjoner med hverandre og som er beregnet for kjøring av tog.
c) Sidespor:Alle andre spor på linjen enn hovedspor og som er beregnet på skifting.
d) Holdeplass:Sted på linjen hvor tog kan stoppe for av- og/eller påstigning av passasjerer.
e) Blokkstrekning:Strekning som er avgrenset av to nabostasjoner, to naboblokkposter eller en stasjon og en naboblokkpost på strekning med fjernstyring. På strekning uten fjernstyring er blokkstrekningen avgrenset av de to nærmeste stasjonene som er betjent.
f) Enkeltsporet strekning:Banestrekning med ett hovedspor mellom stasjonene.
g) Dobbeltsporet strekning:Banestrekning med to hovedspor mellom stasjonene.
h) Blokkpost:Sted på linjen som utgjør skillet mellom to blokkstrekninger.

1.6.1 Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende linjen

I trafikkreglene her menes med:

a) Høyre hovedspor: Høyre spor på dobbeltsporet strekning sett i forhold til vedkommende togs kjøreretning fastlagt i ruten.
b) Venstre hovedspor: Venstre spor på dobbeltsporet strekning sett i forhold til vedkommende togs kjøreretning fastlagt i ruten.

1.6.2 Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende kontaktledning

I trafikkreglene her menes med:

a) Seksjon: Del av kontaktledningen som kan gjøres spenningsløs og/eller jordet.
b)Jordet seksjon: Seksjon som er spenningsløs og jordet.
c) Død seksjon: Seksjon som er spenningsløs, men ikke jordet.

1.7 Definisjoner vedrørende stasjoner (§ 1-7)

I forskriften her menes med:

a) Stasjon: Område på banestrekning avgrenset av en eller flere stasjonsgrenser, der utkjørhovedsignal på strekning med fjernstyring eller der togmelding på strekning uten fjernstyring, viser om neste blokkstrekning er klar for tog. På stasjoner kan det være plattformer for av- og påstigning.
b) Stasjonsgrense: Grensen mellom stasjonen og linjen markert ved innkjørhovedsignal eller enkelt innkjørsignal,
c) Fjernstyrt stasjon:Stasjon på strekning med fjernstyring som styres av togleder,
d) Betjent stasjon:Stasjon på strekning uten fjernstyring eller grensestasjon som styres av togekspeditør,
e) Ubetjent stasjon:Stasjon på strekning uten fjernstyring som ikke styres av togekspeditør. Ubetjent stasjon regnes som en del av linjen.
f) Grensestasjon: Betjent stasjon som grenser til en eller flere fjernstyrte strekninger.
g) Togspor: Spor på en stasjon som er beregnet for inn- og utkjøring av tog.
h) Hovedtogspor: Spor på en stasjon som tog kjører på når sporvekslene ligger i normalstilling.

1.7.1 Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende stasjoner

I trafikkreglene her menes med:

a)Innkjørsignalsted: Det bestemte stedet der det vises innkjørsignal for tog, dvs. stasjonsgrensen.
b) Stasjonsområde: Alle spor som grener ut fra spor innenfor stasjonsgrensene, og anlegg som hører til stasjonen og står i forbindelse med disse sporene. Private spor som grener ut fra en stasjon er ikke en del av stasjonsområdet.

1.8 Definisjoner vedrørende kjøretøy (§ 1-8)

I forskriften her menes med:

a)Kjøretøy: Jernbanekjøretøy som kjører på egne hjul på jernbanelinjer, med eller uten egen trekkraft.
b)Trekkraftkjøretøy:Kjøretøy med trekkraft, herunder lokomotiv, motorvognsett, skinnetraktor og arbeidsmaskiner.
c)Hjelpelokomotiv:Trekkraftkjøretøy bakerst i tog som bidrar til togets trekkraft.
d)Tog:Trekkraftkjøretøy, med eller uten vogner, som er gitt et tognummer i en rute og som skal kjøres fra et bestemt utgangssted til et bestemt ankomststed.
e)Godstog:Tog som kjøres for transport av gods, samt nødvendig personell som har tilsyn med godset.
f)Persontog:Tog som kjøres for transport av passasjerer eller for transport av både passasjerer og gods,
g)Arbeidstog:Tog som kjøres for å utføre arbeid i spor.
h)Hjelpetog:Tog som kjøres for å hente et tog som er blitt stående på linjen.
i)Skift:Kjøretøy som flyttes under skifting.
j)Skifting:Flytting av kjøretøy på en stasjon eller på et sidespor og eventuelt på deler av et hovedspor som det er nødvendig å benytte for å utføre skifting på et sidespor.
k)Bremseprosent:Angivelse av et togs samlede bremsede vekt i prosent av togets bruttovekt.
l)Bremsetabell:Tabell som for gitte krav til bremselengde og bremsegruppe angir sammenhengen mellom linjens bestemmende fall i promille, togets hastighet i km/t og nødvendig bremseprosent.

1.8.1 Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende kjøretøy

I trafikkreglene her menes med:

a) Kipptog: Godstog som kjøres fra stasjon til sidespor og tilbake til utgangsstasjon uten å passere noen fjernstyrt stasjon eller betjent stasjon.
b) Tomtog: Tog som kjøres med personvogner og som etter ruten ikke tar med passasjerer.
c) Lokomotiv:Trekkraftkjøretøy beregnet for kjøring av tog og skifting.
d) Løslokomotiv: Et enkelt eller flere sammenkoplete lokomotiver som kjøres uten vogner.
e) Forspannlokomotiv: Virksomt lokomotiv forrest i toget.
f) Ekstra forspannlokomotiv: Ett eller flere virksomme lokomotiver i toget koplet foran togets fremste trekkraftkjøretøy.
g) Skiftelokomotiv: Lokomotiv som brukes for skifting.
h) Radiostyrt skiftelokomotiv: Lokomotiv som kan styres fra en posisjon utenfor lokomotivet via radio og som brukes for skifting.
i) Skinnetraktor: Lite lokomotiv beregnet for bruk ved arbeid i spor og/eller for skifting.
j) Personvogn: Vogn som er ment for personbefordring, herunder vogn for servering og konduktørvogn.
k) Godsvogn: Vogn som er ment for godstransport.

1.9 Definisjoner vedrørende sporveksler (§ 1-9)

I forskriften her menes med:

a) Sporveksel:Innretning som gjør det mulig å kjøre fra et spor til et annet.
b) Avledende sporveksel:Sporveksel som hindrer kjøretøy i å komme inn på et bestemt spor.
c) Sikret sporveksel:Sporveksel som ikke kan legges om når signal tillater kjøring over sporvekselen, sporvekselen er låst eller sporvekselen er bevoktet.
d) Sporsperre:Innretning som hindrer kjøretøy i å komme inn på et bestemt spor.
e) Middel:Det punktet kjøretøy må stå innenfor på spor som møter eller krysser et annet spor, slik at kjøretøy kan kjøre på det andre sporet.

1.9.1 Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende sporveksler

I trafikkreglene her menes med:

a) Sentralstilt sporveksel:Sporveksel som legges om fra stillerapparat for sikringsanlegg.
b) Håndstilt sporveksel:Sporveksel som legges om for hånd.
c) Sentralstilt sporsperre:Sporsperre som legges om fra stillerapparat for sikringsanlegg.
d) Håndstilt sporsperre:Sporsperre som legges om for hånd.
e) Kontrollås for sporveksel:Lås som er laget slik at sporvekselen må ligge i bestemt stilling for at låsen skal kunne låses og kontrollåsnøkkelen tas ut.
f) Klave for sporveksel:Mekanisk anordning som holder vekseltungen inntil skinnen slik at sporvekselen ikke kan legges om og som kan låses for å sikres mot omlegging.
g) Vekselsperring:Sporvekselen er sperret mot omlegging når vekselfeltet er belagt med mindre sporvekselen er frigitt for lokal omlegging.

1.9.2 Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende sikring av sporveksler

I trafikkreglene her menes med:

a) Tungesikret sporveksel:Sporveksel som er satt i avhengighet til hovedsignal og/eller dvergsignal slik at sporvekselen ikke kan legges om når signalet tillater kjøring over sporvekselen.
b) Kontrollåst sporveksel: Sporveksel låst med kontrollås som hindrer omlegging av sporvekselen og der kontrollåsnøkkelen er tatt ut av låsen.
c) Låst sporveksel:Sporveksel med tilskrudd og låst klave som hindrer omlegging av sporvekselen og der nøkkelen er tatt ut av låsen og oppbevart på betryggende måte.
d) Bevoktet sporveksel:Sporveksel som signalgiver har kontroll på, ved sporvekselen.

1.10 Definisjoner vedrørende kryssing, forbikjøring og passering (§ 1-10)

I forskriften her menes med:

a) Kryssing:At et tog ikke skal kjøre fra en bestemt stasjon før et annet tog er kommet inn på stasjonen fra den samme blokkstrekningen toget skal kjøre ut på.
b) Forbikjøring:Når to tog som bruker samme blokkstrekning på begge sider av en bestemt stasjon (forbikjøringsstasjon) endrer rekkefølgen fra stasjonen.
c) Passering:Når et tog som kjører inn på en stasjon, kjører ut på neste blokkstrekning uten å stoppe på stasjonen.

1.10.1 Utfyllende bestemmelse om definisjoner vedrørende kryssing, forbikjøring og passering

I trafikkreglene her menes med:

a)Endring av rekkefølge:Når to tog som bruker samme blokkstrekning etter en bestemt stasjon endrer rekkefølgen fra stasjonen.

1.10.2 Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende arbeid i spor

I trafikkreglene her menes med:

a) Hovedsikkerhetsvakt: Den som ved arbeider i eller i nærheten av sporet er ansvarlig for å påse at bestemmelsene i trafikkreglene blir fulgt og for å ivareta kommunikasjonen med toglederen og/eller togekspeditøren (ev. driftsoperatøren).
b) Lokal sikkerhetsvakt: Den som på vegne av hovedsikkerhetsvakten er ansvarlig for å påse at bestemmelsene i trafikkreglene blir fulgt på et lokalt arbeidssted underlagt en hovedsikkerhetsvakt. Lokal sikkerhetsvakt ivaretar kommunikasjonen med hovedsikkerhetsvakten.
c) Skinne-/veimaskin: Kjøretøy som er konstruert for å kunne kjøres på og av sporet.
d) Tralle: Arbeidsredskap med skinnehjul som lett kan løftes på og av sporet.
e) Skinnegående arbeidsmaskin: Trekkraftkjøretøy inne på et anleggsområde-jernbane.
f) Beskyttelsesavstand: En avstand fra spor som skal sikre stabil underbygning og at verken personell eller kjøretøy kommer i konflikt med togtrafikk. Beskyttelsesavstanden er på minst 2,5 m fra nærmeste skinne.
g) Sikkerhetsavstand fra høyspenningsanlegg: Avstand fastsatt i hvert enkelt tilfelle som angir personellets nærmeste tillatte arbeidsposisjon fra uavskjermet, uisolert spenningssatt anleggsdel.
h) Anleggsområde-jernbane: Bane NORs begrep for togframføringsforskriftens «anleggsområde».

1.10.2.1 Interne bestemmelser om definisjoner vedrørende arbeid i spor

a) Arbeid: Planlagt/ikke planlagt gjøremål i jernbaneinfrastrukturen som kan bli til hinder for togframføringen, herunder også visitasjon.
b) Arbeidsområde: Et geografisk avgrenset område som kan benyttes ved arbeid i og ved spor.
c) Markeringsgjerde: Et gjerde som ikke er til fysisk hinder (for eksempel alpingjerde) som markerer en grense hvor det ikke er tillatt å komme innenfor uten tillatelse fra Bane NOR.
d) Fysisk barriere: En barriere som fysisk hindrer personer og/eller utstyr å komme innenfor avgrensningen som barrieren markerer.
e) I spor: Området innenfor 2,5 m fra nærmeste skinne.
f) Ved spor: Området utenfor 2,5 m fra nærmeste skinne og frem til nabogrense eller annen naturlig avgrensing.
g) Sikkerhetssone: En sone som kan opprettes fra grensen for et anleggsområde- jernbane, når denne grensen legges fra et innkjørhovedsignal eller enkelt innkjørsignal, og inn til et utkjørhovedsignal eller ytterste sporveksel i samme enden av stasjonen, for å unngå at kjøretøy umotivert kjører inn på eller ut av anleggsområdet.
h) Planlegger: Den som planlegger arbeid og utførelse i alle planfaser for arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur. Hvem som ivaretar ansvaret som planlegger kan variere etter hvilken planfase arbeidet er i.
i) Fagansvarlig: Den som godkjenner at arbeidet er utført i henhold til krav blant annet i Bane NORs tekniske regelverk. Fagansvarlig må minimum være godkjent fagarbeider innenfor det tekniske anlegg som skal godkjennes.
j) Arbeidsgiver: Enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste og den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten (jf. AML kap. 1 § 1-8).
k) Entreprenør: Med entreprenør forstås i disse trafikkreglene både Bane NORs interne og eksterne entreprenører.
l) Byggherre: Enhver fysisk eller juridisk person som får utført bygge- eller anleggsarbeid (jf. byggherreforskriftens § 4c). Med byggherre forstås i disse trafikkreglene Bane NOR.
m) Leverandør: De som leverer tjenester til Bane NOR, for eksempel prosjekterende rådgivere og entreprenører.
n) Arbeid på høyspenningsanlegg: Arbeid på anleggsdel som ikke er berøringssikker ved jordet skjerm, jordet kapsling eller normert isolasjon.
o) Arbeid nær ved høyspenningsanlegg: Arbeid der arbeidsplassen har en slik beliggenhet at personer uten sikkerhetstiltak kan risikere, direkte eller ved verktøy eller materiell, å komme innenfor risikoavstanden.
p) Frakobling: En sikkerhetsfunksjon som innebærer å bryte tilførselen til alle eller deler av høyspenningsanlegget ved at disse delene atskilles fra strømkilden(e) (FSE § 5).
q) FSE: Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
r) Leder for elsikkerhet: Utpekt person som har ansvaret for elsikkerheten på arbeidsstedet (FSE § 5).
s) Leder for kobling: Utpekt person som har fått ansvar for at nødvendige koblinger i høyspenningsanlegg blir utført på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte (FSE § 5).

TJN Kapittel 1. Innledende bestemmelser - Generelt

tjn/kap_1/definisjoner.txt · Sist endret: 2018/02/19 02:18 (ekstern redigering)